logo

  آرشیو مطالب آموزشی

 فهرست دوره‌های آموزشی

  


 1398/06/03    18:53    1867


 مرکز توسعه مهارت وسرمایه اجتماعی بنیاد دکترمجتهدی

  یکی از 4 رکن فعالیت بنیاد دکتر مجتهدی، تمرکز بر توسعه سرمایه‌های اجتماعی و فعالیت های آموزشی و پرورشی است که به رکن انسان‌افزاری فعالیت های بنیاد تعریف شده است. فعالیت های مختلف ارزیابی مبتنی بر روانسنجی، مربیگری، مشاوره و آموزش در این بخش تعریف شده


 1397/07/07    08:58    1996