logo

   دکتر اردشیر منتصرکوهساری


بازگشت به آرشیو      PDF      چاپ     
 14020320    22:28    2267


دکتر اردشیر منتصرکوهساری از دانش آموختگان دبیرستان ماندگار البرز و دانشگاه صنعتی شریف و از استادان بازنشسته آن مجموعه علمی؛ یادگار دکتر مجتهدی، از حامیان اولیه بنیاد است که هزینه های اولیه راه اندازی، دفتر کار رسمی و قانونی بنیاد، شماره تلفن و تجهیزات مربوط و هزینه های برگزاری نشست های تأسیس بنیاد را پرداخت نموده است.

ایشان همچنین در ابتدای سال جاری با پرداخت 50 میلیون تومان، هزینه ساخت نیمی از یک مدرسه 2 کلاسه بنیاد را متقبل شده است.

بدین وسیله هیئت موسس و هیئت رییسه بنیاد دکتر مجتهدی از این حامی بزرگوار سپاس گزاری می نماید.
 
 ................................................................................