logo

   ابلاغ معافیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ بنیاد


با رسیدگی واحد مالیاتی ۳۵۲۵ اداره کل مالیاتی شرق تهران، عملکرد مالیاتی بنیاد در سال ۱۳۹۹ مشمول معافیت ۱۰۰ ٪ مالیاتی قرار گرفته است. توضیح اینکه روند شفاف عملکرد مالی و مالیاتی بنیاد با تنظیم و گزارش دقیق فهرست هزینه های تمام شده ساخت پروژه ها به نیکوکاران و ناظر مالیاتی و ثبت در دفاتر قانونی بنیاد با ابلاغ تعلق معافیت مالیاتی سال مالی ۹۹ در سال جاری، همانند سالهای گذشته نیز صورت گرفته است.

   نظرات