ارکان - عضو وابسته

 این گروه از اعضا به عنوان هوادار و طرفدار دکتر مجتهدی و بنیاد بوده و از برنامه های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی آن حمایت معنوی می نمایند. 

  وحید احمدی

  ایمیل: vahid.ahm,adi20@yahoo.com

  تحصیلات و گرایش: دیپلم

  احسان سلیمان فر

  ایمیل: ar.ehsan.s@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: کارشناس ارشد

  آنک سیدفخری نژاد

  ایمیل: anak.foumani@gmail.com

  تحصیلات و گرایش: کارشناسی ارشد

  مهدی یعقوبیان

  ایمیل: m_y_12001@yahoo.com

  تحصیلات و گرایش: کارشناسی ارشد