ارکان - عضو افتخاری

    کامران مهنا

    ایمیل: kamranmohanna@yahoo.com

    تحصیلات و گرایش: جامعه شناسی