logo

  ارکان - عضو حقوقی

روسا و مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی یا بخش خصوصی از موضع سمت اداری و تشکیلات مرتبط خود به عنوان عضو بنیاد می باشند.